Общи Условия

Настоящите Общи условия и правила уреждат провеждането на ОТБОРНА ЛОГИЧЕСКО-ФИЗИЧЕСКА ИГРА ТИП REAL-LIFE HORROR ROOM (наричана за краткост „Играта”), организирана от „Хорър Хаус“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 205715681, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Оборище, ул. Искър № 11, ет. 2, ап. 5, представлявано от управителя Чавдар Тодоров (наричано за краткост „Организатор на игрите”).

1. Всеки участник в Играта е длъжен да се запознае и да спазва настоящите Общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта, които са налични в интернет сайта на Играта – www.horrorhouse.bg и в обекта за провеждане на Играта. С всяко посещение на сайта, както и чрез задействане на електронни препратки, от която и да е страница от сайта, Играчите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с Политиката за бисквитки, Лични данни и поверителност и с Общите условия и се задължават да ги спазват.
2. Организаторът на Играта има право да променя едностранно настоящите Общи условия и правила, за което следва да уведоми Участниците чрез интернет сайта на Играта- www.horrorhouse.bg и чрез поставянето им на видно място в обекта за провеждане на Играта.
3. С цел гарантиране здравето на участниците в Играта се допускат до участие само лица, навършили 16-годишна възраст. Лица до 18 годишна възраст се допускат до Играта само до 20:00ч.
4. Играта се провежда при спазване на установените с настоящите общи условия правила за участниците в нея.
5. Играта може да се проведе всеки ден от седмицата след предварителна резервация.
6. За участие в Играта се заплаща такса в зависимост от конкретния случай. Цените са указани в сайта на Организатора на Играта.
7. За участие в Играта следва да бъде направена предварителна резервация по следния начин: чрез системата за резервации в сайта на Играта.
8. За извършване на резервация, е необходимо участникът да попълни заявка с верни, пълни и актуални данни за: лично име или име на отбора, телефон и имейл адрес. Ако горните данни не са верни, пълни и актуални, участникът носи отговорност за това и рискува да не може да бъде извършена успешна резервация на Играта, или да не може да бъде надлежно идентифициран при явяването си в часа за Играта и свързан с конкретната резервация. В този случай Организаторът може да откаже достъп до Стаята и провеждането на Играта Организаторът на Играта не носи отговорност за това и не дължи възстановяване на таксата за резервация или цялата цена на Играта или каквато и да е компенсация.
9. Участникът следва да заплати предварително таксата за резервация в размер на 50 лева, или стойността на цялата Игра по някой от предвидените законни начини за плащане. Само след заплащане на капаро или цялата сума за Играта, резервацията се счита за активна.
10. Предварително плащане на таксата за резервация и цената за участие в Играта може да стане по банков път или в брой на касите на Easy Pay. След предварително заплатено капаро, доплащането става на място в брой.
11. В случай, че участниците закъснеят за обявеното начало на Играта, те ще изгубят от времето си за игра. В случай, че участниците не се явят за провеждане на Играта, те губят предварително заплатените за Играта суми.В случай, че играчите отменят резервацията за Играта до 5 дни преди Играта, играчите губят предплатената сума и Играта се счита за проведена.
12. Преди началото на Играта всеки един участник следва да декларира съгласието си с настоящите Общи условия.
13. Организаторът на Играта не носи отговорност за инциденти, възникнали по време на провеждане на Играта, в случай че те се дължат на поведение на участник или проявена небрежност от страна на участниците, включително и за инциденти, свързани със злоупотреба с вещества и/ или предмети, които участник носи със себе си, или е внесъл в помещението.
14. В Играта не се допускат участници, които са с видими симптоми на заразни заболявания – повишена телесна температура, кашлица, хрема и други. Не се допускат лица във видимо нетрезво състояние или които са под влияние на наркотични или други упойващи вещества, както и участници, които проявяват агресия. Във всеки един от тези случаи Организаторът има право да откаже достъп на играч до помещенията на Играта, като не дължи никаво обезщетение.
15. В Играта не се допуска внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, запалителни средства, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.
16. Документите за самоличност на всеки участник в Играта могат да бъдат изискани и проверени от Организатора на Играта с цел установяване на идентичността на лицето, направило резервацията и проверка на възрастта на участника.
17. Всяко лице участва в Играта на собствена отговорност и на свой риск. Всеки участник също така носи отговорност за своите лични вещи и багаж. Организаторът на Играта не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в Играта.
18. Ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни, тъмни или затворени пространства, необичайно силна или слаба светлина, внезапна или пулсираща светлина или звук, монотонен шум и други подобни, или страда от астма или клаустрофобия, епилепсия, сърдечни заболявания, остри заразни заболявания, или е в състояние на бременност, участието му в Играта е забранено!
19. В случай на възникване на форсмажорни обстоятелства и/или влошаване на здравословното състояние на участник, Играта се прекратява докато участникът (участниците) не бъде изведен от Играта, след това тя може да продължи. Организаторът на Играта има право да получи пълното заплащане за Играта и не дължи връщане на пари на участника, който е изведен от Играта.
20. Организаторът на Играта има право да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата за безопасност, правилата на Играта или да следва инструкциите на Организатора, като в този случай Организаторът не дължи възстановяване на платената от участниците такса за участие в Играта.
21. Максималната продължителност на една сесия на Играта е 60 (шестдесет) минути, като в една сесия могат да вземат участие минимум двама души и максимум петима души.
22. Участниците в Играта са поставени под постоянно видеонаблюдение като със започването на Играта се счита, че същите са информирани за осъществявани видео и аудио записи и се съгласяват с тях. Участниците се съгласяват видеозаписите и звукозаписите от Играта да бъдат съхранявани и обработвани от Организатора на Играта и да бъдат използвани от дружеството за маркетингови цели.
23. Отговорността на Организатора на Играта за вреди възникнали по повод или във връзка с организирането и провеждането на Играта се ограничава до отговорност за умисъл или груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от участниците за съответните услуги. Организаторът не носи лична или имуществена отговорност за вреди, причинени на участниците в Играта, вследствие на неправилно използване на Играта или неспазване на настоящите Общи Условия и правила.
24. Участниците в Играта следва да полагат всички необходими грижи за запазване на всички части от интериора и екстериора и всички други вещи, материали, предмети, механизми, устройства, оборудване и обзавеждане, необходими за осъществяване на Играта.
25. На територията на помещението, в което се организира Играта е забранено тютюнопушенето, звукозаписите или заснемането на изображения от всякакъв вид, чрез използване, на каквито и да е устройства за запис на данни.
• Участниците в играта не трябва да застрашават здравето и живота на актьорите, участващи в Играта, както и на всички останали участници в нея.
26. Всеки участник в Играта се задължава да не споделя с трети лица, каквато и да е информация относно сюжета на Играта и загадките, включително, но не само, информация относно външния вид, дизайна, модела, компонентите, елементите, използваните материали, принципите на действие на механизмите, последователността на решаване на загадките и въобще, каквато и да е информация относно вещите, материалите, предметите, механизмите, устройствата и оборудването. Всеки участник се задължава да опази в тайна загадките на Играта, като не снима фото или видео в нея, както и не разказва на лица извън отбора си обстоятелства свързани с Играта. В противен случай, участникът разкрил обстоятелства свързани с Играта отговаря за претърпените от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД вреди.
27. Капарото за Играта се счита за използвано и сумата за Играта не се възстановява ако използвалият го за резервация на Играта: не се яви в уговореното време; закъснее с 10 минути; отмени резервацията по-късно от 72 часа преди часа на резервацията.
Ако резервацията бъде отказана до 5 дни преди записания час ще имате възможност да промените часа си или да ви възстановим цялата сума.
28. Организаторът на Играта събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на Играта и в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент №2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
29. Организаторът на Играта има право да изпраща на участниците в Играта електронни съобщения, свързани с резервирането на Играта, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от Организатора на Играта услуги, промоции, нови Игри, промени в условията, анкетни запитвания и др. под. С приемането на тези Общи Условия участниците в Играта се съгласяват да получават търговски съобщения от Организатора на Играта. В случай, че участникът не желае да получава търговски съобщения, следва да изпрати изричен имейл на адреса ни за контакт.