Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на уеб страницата и игрите предоставени от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД.

 

  1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

1.1 Уебсайтът http://www.horrorhouse.bg и сайтовете, намиращи се на негови поддомейни, наричани по-долу САЙТА, са собственост на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД и се управляват от същите. Компанията си запазва правото да изменя Общите условия за ползване и съдържанието на САЙТА по свое усмотрение и по всяко време без предварително известие.

 

1.2 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД организира игри под марката Horror House .

 

1.3 Запазените марки и лога показани на уеб САЙТА са собственост на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД. Не се разрешава използването им без писмено разрешение от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД и се приема, че всяко подобно използване може да представлява нарушение на правата на притежателя.

 

1.4 Общите условия за ползване важат за всички посетители на САЙТА и трябва да бъдат прочетени внимателно преди ползването му.

 

1.5 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД полага максимални усилия да Ви предостави възможно най-актуална информация на САЙТА.

 

1.6 САЙТЪТ е за Ваша лична и некомерсиална употреба. Не е разрешено да променяте, копирате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате всякаква информация, получена от този сайт.

 

1.7 Не е разрешено да свързвате или да използвате каквато и да е част от САЙТА с цел измама, незаконна дейност, клеветничество, вреда или обида на други лица.

 

1.8 САЙТЪТ може да съдържа връзки(hyperlinks) към други сайтове. Управлението на тези сайтове е извън контрола на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД и Вие ги използвате на собствена отговорност.

 

1.9 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА.

 

  1. РЕЗЕРВАЦИИ

2.1 Всяка покупка на игра организирана от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД е валидна, само когато се обработва от същите.

 

2.2 Игри не могат да бъдат прехвърляни или препродавани с търговски цели без писменото съгласие на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД. Ако играта е прехвърлена или препродадена в нарушение на това условие, на носителя на играта или лицето, което претендира за правото да присъства на събитието, ще бъде отказан достъп до играта.

 

2.3 Вие сте изцяло отговорни за правилното въвеждане на данните си във формата за резервации. Чрез завършването на процедурата за резервиране на игра, Вие гарантирате на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД истинността на всички предоставени данни.

 

2.4 Ще получите потвърждение на резервацията си единствено по електронна поща на адреса, предоставен при създаване на резервацията. „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД не изпраща потвърждение по пощата, телефона или с текстово съобщение (SMS).

 

2.5 Резервации през онлайн системата на САЙТА могат да се направят до 90 дни след датата на създаване на резервацията. Изключения могат да бъдат направени единствено по преценка на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД.

 

2.6 Резервацията става потвърдена след заплащане на съответния депозит или въвеждане на код на валиден ваучер за игра в срок, който ще Ви бъде съобщен при създаване на резервацията, освен ако писмено не е договорено друго с представител на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД.

 

2.7 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД не носи отговорност за данни свързани с платежни инструменти. Тези данни се въвеждат в системите, управляващи плащания, използвани от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД. Конфиденциалността на тези данни е гарантирана от утвърдени технологии за осъществяване на интернет плащания, имплементирани от тези системи за интернет плащания.

 

2.8 Депозитът, който се заплаща при резервацията на играта, не подлежи на възстановяване при отмяна на резервацията, както и при неявяване на групата в часа на играта.

 

2.9 Резервацията отпада и достъпът до играта ще бъде отказан, ако отборът закъснее с повече от 15 минути. В тази ситуация заплатената сума не се възстановява и не може да бъде прехвърлена за друга резервация.

 

2.10 Информация за цената на играта и методите за плащане стои в САЙТА в секцията „Резервации”.

 

  1. ВАУЧЕРИ ЗА ИГРА

3.1 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД предлага възможност за закупуване на ваучери за игра, при които се предплаща стойността на цялата игра за съответния брой играчи.

 

3.2 Всеки ваучер, издаден от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД, притежава уникален идентификационен код, стоящ в дясната част на ваучера.

 

3.3 Всеки ваучер важи за определен брой играчи и за определен срок на валидност, изписани върху ваучера.

 

3.4 Ваучер, издаден от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД, може да бъде използван за заплащане на една резервация за игра организирана от „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД в периода на валидност на ваучера.

 

3.5 Заплащането на резервация за игра с ваучер се извършва при създаване на резервация в САЙТА, като уникалния код на ваучера се въвежда в съответното поле.

 

3.6 Ваучерът не може да бъде преизползван при отмяна на резервация, заплатена с него, както и при неявяване на играчите в часа на играта.

 

  1. ЛИЧНИ ДАННИ

4.1 В процеса на създаване на резервация Вие доброволно предоставяте на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД Ваши лични данни (адрес на електронна поща, телефон и имена) с цел да Ви информираме при събития, свързани с Вашата резервация.

 

4.2 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД може да използва личните Ви данни с цел да Ви информира за оферти или промоции отнасящи се до предлаганите продукти и услуги.

 

4.3 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на българското законодателство.

 

4.4 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД може да предостави личните Ви данни на трети лица за целите описани в точка 4.2.

 

4.5 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД съхранява личните Ви данни според изискванията на българското законодателство и утвърдени стандарти за интернет сигурност.

 

4.6 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД ще изтрие всички лични данни събрани при резервиране на игра при писмено изразено желание от страна на притежателя, когато тези данни вече не са нужни за комуникация, свързана с резервацията.

 

  1. БЕЗОПАСНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИГРИТЕ

5.1 Всеки играч ще бъде инструктиран преди играта и ще трябва да подпише декларация, че ще спазва правилата на Стаята.

 

5.2 След информиране за правилата на играта, всеки участва на собствена отговорност.

 

5.3 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД не носи никаква лична или материална отговорност за щети причинени на участниците от неправилното използване на играта или неспазването на правилата.

 

5.4 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД не носи отговорност за личните вещи на участниците по време на играта.

 

5.5 Поради естеството на играта не са разрешени никакви снимки или записи (аудио и видео) на територията на Стаята и прилежащите и площи.

 

5.6 Посетителите се задължават да не разкриват никакви детайли от играта директно или индиректно.

 

5.7 Пъзелите, загадките и интериора в игралните помещения са под авторското право на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД.

 

5.8 Хора под влиянието на алкохол или наркотици няма да бъдат допускани в Стаята и тяхната резервация ще се смята за отменена поради неявяване.

 

5.9 Не е разрешено да се внасят напитки и храни в обектите на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД.

 

5.10 За да бъдете допуснати до играта, трябва да предоставите пълното име на човека направил резервацията и може да бъдете помолени да потвърдите телефонния номер или имейл адреса му. Нужно е да носите и документ удостоверяващ плащането (платежна бележка или ваучер).

 

5.11 Лица под 16 годишна възраст не могат да участват в игрите на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД.

 

5.12 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД има право да предяви финансови претенции към посетителите на Стаята за умишлено причинени щети или такива произтичащи от неправилното използване на елементи от играта.

 

5.13 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД препоръчва на участниците в играта да носят удобни дрехи.

 

5.14 Докато сте на територията на помещенията на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД трябва да поддържате подходящи стандарти на поведение и да сътрудничите на нашите служители, които имат отговорности и по сигурността.

 

5.15 „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД не толерира никакъв вид неуважително отношение или тормоз към своите служители.

 

5.16 По време на играта играчите са под видео и аудионаблюдение с цел гарантиране на сигурността и безопасността на играта, както и с цели, свързани с природата на играта.

 

5.17 При устно съгласие на играчите, служител на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД може да ги фотографира, видеозаснеме или запише на аудио запис. Тези материали са собственост на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД и могат да бъдат използвани за рекламни и промоционални цели по преценка на „ХОРЪР ХАУС“ ЕООД.